Internet Tczew, Telewizja Tczew

Logowanie do eBOK:

Dowiedz się więcej...

Nasze doświadczenie

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zespołu IT oraz indywidualnemu podejściu do klienta nasze usługi i rozwiązania gwarantują zadowolenie naszych klientów.

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas najważniejsza

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO). Ochrona danych osobowych
od zawsze stanowi istotny element naszej wiarygodności i zaufania Klientów, dlatego niezwykle rzetelnie stosujemy przepisy ww. rozporządzenia.
Przekazujemy Państwu poniższe informacje, ponieważ chcemy, aby Państwo wiedzieli w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz poinformować, na jakich zasadach będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.


Ważne! W związku z RODO nie musisz się dodatkowo kontaktować z nami, wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi w niniejszym komunikacie!

Administratorem Twoich danych osobowych jest FIBERNET Łukasz Wiśniewski z siedzibą
w Tczewie przy ulicy Hanny Hass 4, 83-110 Tczew.

W jaki sposób i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe, które pozyskujemy od Państwa podczas zawierania umowy oraz w związku
z jej realizacją wykorzystujemy w celach:
a. zawarcia, wykonania i wsparcia umowy (w tym również usuwania awarii i sprawdzania poprawności działania świadczonych usług oraz informowania o awariach) dane przetwarzamy w okresie trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
b. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne) przetwarzamy w okresie wykonywania obowiązków (np. wystawienia faktury i przechowywania danych) wynikających
z przepisów, np. podatkowych;
c. marketingu bezpośredniego prowadzonego, przetwarzamy w czasie trwania naszej umowy;
d. wykrywania nadużyć i zapobiegania im w okresie trwania umowy i w czasie prowadzenia określonych postępowań przez właściwe organy;
e. tworzenia zestawień, analiz i statystyk (np. podczas planowania rozwoju usług lub sieci)
dane przetwarzamy w okresie trwania umowy i nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.
Do zawarcia umów telekomunikacyjnych pozyskujemy Państwa dane, zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego. Możemy również poprosić o dodatkowe dane kontaktowe, jak numer telefonu czy adres e-mail, które pozwolą nam na ułatwienie komunikacji z Państwem.
Świadcząc Państwu usługi podczas obowiązywania umowy pozyskujemy dodatkowe Państwa dane (w tym np. dane transmisyjne czy lokalizacyjne) dotyczące korzystania z naszych usług, sieci i strony internetowej.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

- osoby upoważnione przez FIBERNET Łukasz Wiśniewski – nasi pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
- podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, np. agencje reklamowe i inne podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych usług bądź w ich promowaniu a także podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć; administrujący naszymi systemami teleinformatycznymi lub udostępniający nam narzędzia teleinformatyczne; podmioty świadczące nam usługi podatkowe, rachunkowe i prawne;
- inni administratorzy danych, którzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu, jak np. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (przy przenoszeniu numeru do naszej sieci), banki;
- inni operatorzy telekomunikacyjni lub bezpośrednio podmioty (informacja o numerze telefonu,
z którego wykonują Państwo połączenie w celu wykonania przez Państwa połączenia);
- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, np. sądy, policja itp.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Posiadają Państwo prawo do:
a. sprostowania (poprawienia) danych;
b. usunięcia danych;
c. prawo wniesienia sprzeciwu,
d. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed cofnięciem zgody), jeśli przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody;
e. ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w RODO;
f. dostępu do danych (uzyskanie informacji o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopii tych danych);
g. przeniesienia danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może dana osoba skorzystać, zależeć będzie od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas danych oraz od celu ich przetwarzania.
Z powyższych praw mogą̨ Państwo skorzystać́, składając wniosek w Biurze Obsługi Klienta Fibernet Łukasz Wiśniewski.
Aby mieć pewność, że dana osoba jest uprawniona do złożenia wniosku, możemy prosić
o podanie dodatkowych informacji pozwalających Państwa uwierzytelnić.

Czy transferujemy Państwa dane do państwa trzeciego?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, czyli poza obszar EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein, Islandię).

Czy dokonujemy profilowania?

Dokonujemy profilowania, czyli bardzo powszechnego zjawiska polegającego na zbieraniu informacji o konsumencie na podstawie jego zachowań w sieci. Dzieje się tak np. w sytuacjach, kiedy:
a. nie opłacają nam Państwo należności za usługi telekomunikacyjne, wówczas ograniczamy lub wyłączamy określone usługi;
b. nasze systemy odnotowują osiągnięcie/przekroczenie progów lub limitów np. wysyłanych wiadomości, połączeń, transferu danych), wówczas automatycznie podejmujemy działania mogące powodować określone konsekwencje, jak zawieszenie lub zmianę działania określonej usługi;
c. wykrywamy nadużycia telekomunikacyjne, które wskazują na nietypowe działania telekomunikacyjne;

Gdzie można złożyć skargę w związku z naruszeniem Państwa danych osobowych?

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Adres:
83-110 Tczew, ul. Hanny Hass 4
Telefon:
533 60 60 60
E-mail:
biuro@fibernet.pl